Chi tiết tin

Tiếp tục chú trọng phát triển khoa học và công nghệ

Ngày : 21/02/2013
Mô tả : Tiếp tục chú trọng phát triển khoa học và công nghệ
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch số 65 – KH/TU triển khai Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 1/11/2012 của BCHTW Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Kế hoạch nhằm nâng cao trình độ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh lên mức trên trung bình của cả nước, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế.

Về mục tiêu cụ thể, triển khai Nghị quyết số 20 – NQ/TW nhằm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ khoa học công nghệ, phấn đấu đổi mới công nghệ với tốc độ bình quân hàng năm từ 20 – 25%. Tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp, nhanh chóng phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm chủ lực, nâng giá trị hàm lượng khoa học, công nghệ trong các sản phẩm lên 35% vào năm 2015, 40% vào năm 2020. Đầu tư nâng cấp và phát triển hệ thống các tổ chức khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ có chất lượng cao, có cơ cấu trình độ, chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm, đưa tổng mức đầu tư xã hội cho khoa học, công nghệ đạt từ 1% GDP vào năm 2015, 2% GDP vào năm 2020.

Để thực hiện tốt Kế hoạch trên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng và các ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy và phát triển khoa học, công nghệ; coi việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ là một tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và phát triển nhân lực khoa học, công nghệ. Thực hiện việc này, cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư; xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm đối với hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với đặc thù, phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng cấp; các quy hoạch của ngành có tham khảo quy hoạch khoa học, công nghệ của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển của các sở, ngành, địa phương; tăng tỷ lệ đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm từ 2/3 các nhiệm vụ trở lên. Thực hiện cơ chế phê duyệt nhiệm vụ khoa học, công nghệ; cấp kinh phí theo tiến độ đặt hàng và đề xuất… Đối với định hướng các nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cần nghiên cứu, chọn tạo và nhân giống các loại cây, con có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với từng vùng sinh thái; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; nghiên cứu về sử dụng, cải tạo đất, phát triển các vùng kinh tế nông nghiệp, nghiên cứu và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp – nông thôn tiên tiến, hiệu quả. Các lĩnh vực công nghệ cần ưu tiên là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Cùng với phát huy và tăng cường tiềm lực, cần chú trọng phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ.
Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi